Nizhny Novgorod The photos by Dmitry Kosolapov
About the author of photos . The Nizhny Novgorod Kremlin . "On the Strelka ..." . Nizhny Novgorod Trade Fair . The city centre . The vasts of motherland . The city lights . Winter in Nizhny . The holidays . July, heat... . Contact

The Nizhny Novgorod Kremlin

1 A view of the Chasovaya Tower
2 A view of the Ivan Tower (1)
3 A view of the Ivan Tower (2)
4 A view of the Severnaya Tower (1)
5 A view of the Severnaya Tower (2)

6 A view of the Tainitskaya Tower (1)
7 A view of the Tainitskaya Tower(2)
8 A view of the Koromyslova Tower
9 A view of the Nikolskaya Tower
10 A view of the Dmitry Tower

11 A view of the Michael-Archangel Cathedral


 

 © Dmitry Kosolapov
© INNOV: design

Yandex